آدرس: افغانستان، هرات، خیابان فردوسی ( جاده مخابرات )، مقابل ریاست فواید عامه

شماره تماس: 0093402232489

آیمیل: info@asia.edu.af