وظایف کمیته امتحانات:

1-بررسی از نظم امتحانات،

2-همکاری در قسمت برگزاری به موقع امتحانات،

3-کمیته امتحانات وظیفه دارد تا یک هفته  پیش از امتحانات نهائی نصاب حاضری پوهنحی های مربوط را ملاحظه و محرومان و غایبان را تثبیت نماید و نتیجه را به معاونیت امور محصلان ارسال نماید،

4-بررسی،ارزیابی و تطبیق موادی که از جانب مراجع ذیصلاح به آنها سپرده میشود،

5- ملاحظه ی مطابقت سوال های هر مضمون با شرایط  پیشبینی شده در لایحه  امتحانات،

6-ارزیابی و رفع شکایات در رابطه به برگزاری امتحانات،

7-ارائه گزارش به مراجع مربوط و شورا ی علمی  موسسه تحصیلات عالی ،

8-کمیته امتحانات موسسه تحصیلی از جریان امتحانات نظارت نموده و در مورد شکایات و کمبودی ها گزارش میدهد.

تشکیلات کمیته امتحانات موسسه:

رئیس کمیته امتحانات

معاون امور محصلان بحیث عضو

معاون امور اداری بحیث عضو

 رئسای پوهنحی ها بحیث اعضا

مدیران تدریسی پوهنحی ها بحیث عضو