Warning: An unexpected file (litespeed.php) was found, possible malware! File: /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/plugins/litespeed.php in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/classes/class-fl-builder-cache-helper.php on line 175
انجینیری

پوهنحی انجینیری

انجینیری

نقش و اهمیت دانش انجینری در سیر تکامل جوامع بشری و بوجود آوردن تمدن­های بزرگ بر همگان روشن است. بخش اعظم انکشافها در عرصه­های مختلف تکوین تمدن کنونی مرهون پیشرفت این علم است. در کشوری مثل افغانستان که قدم های خویش را در جاده عریض و طویل انکشاف آغاز نموده است، تربیه کادرهای مسلکی و آماده نمودن جوانان با دانش روز جهت کمک به این امر خطیر یک وظیفه ملی پنداشته می شود. پوهنحی انجینیری در سال 1390همزمان با تاسیس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا  غرض انکشاف سکتور تحصیلات عالی و مسلکی و تربیه کادر های علمی و ملی در کشور تاسیس گردید. پوهنحی انجینری از آغاز ایجاد تا کنون در تفحص وتکاپو است که در ختم هر سال تحصیلی با تعقیب رویکرد های مدرن ومعیاری وسیستم ها ی جدید, فارغان مستعد تر وآگاه تری را  تقدیم جامعه نماید.

پو هنحی انجینیری در سال 1393 خورشیدی برای نخستین دور به  تعداد 31 تن و در دور دوم درسال 1394  به تعداد 29 تن و در دور سوم درسال 1395 به تعداد 39 تن ودر دور چهارم درسال 1396 به تعداد 59 تن  و در دور پنجم درسال 1397 به تعداد 60 تن از کادر های مسلکی را به سویه لیسانس فارغ التحصیل نموده است  و هم اکنون به تعداد 135 محصل که حدود 6 در صد آنها را قشر اناث تشکیل میدهند در سمستر های مختلف در دو تایم صبح و عصر مصروف فراگیری دانش و ادامه تحصیل خویش می باشند. سیستم تحصیلی این پوهنحی براساس سیستم معیاری و بین المللی کریدت تنظیم گردیده و نظر به کا ریکولم بروزشده  وترتیب شده در خزان سا ل 1396 پوهنحی انجینیری، در دیپارتمنت سیول  به تعداد  151 واحد درسی  ودردیپارتمنت آرکیتیکچر به تعداد 144 واحد درسی را در دوره لیسانس برای محصلین که این دوره را سپری مینمایند پیشکش مینماید . امور رهبری پوهنحی انجینیری توسط رئیس پوهنحی، آمریت دیپارتمنت ها ، مدیران اجرائی وتدریسی و مسئول لابراتوار به  پیش برده میشود. دروس این پوهنحی توسط  18 تن از استادان ماستروبا تجربه  تدریس میگردد.

دید گاه

ارتقاء سطح دانش  انجینیری و تربیه  کادرهای مسلکی ومتخصص در رشته ای انجینیری وارتقاء پوهنحی انجینیری به عنوان یکی از برترین پوهنحی های انجینیری درسطح کشور تا سال 1402.

رسالت (Mission)

پوهنحی اﻧﺠﻴﻨﻴﺮي در ﻧﻈﺮ دارد در راستایی ﺗﺄﻣﻴﻦ، ﺣﻔﻆ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ داﻧﺶ اﻧﺠﻴﻨﻴﺮي در ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت ﭘﮋوﻫﺸﻲ وتحقیقی ، ﺗﻮان ﻣﻨﺪﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻢ به ﻣﻨﺎﺑﻊ و تکنولوژی های ﻧﻮﻳﻦ و ارزﺷﻬﺎي اﺳﻼﻣﻲ ﺑﭙﺮدازد.

 • آماده ساختن نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور در زمینه های انجینیری وتخنیکی امور تصدی های دولتی و خصوصی
 • همکاری های علمی در اجرای پلانهای استراتژیک و عملیاتی امور اداری و مدیریتی موسسات دولتی و غیر دولتی
 • ارتقاء کمی و کیفی خدمات تحصیلی برای متقاضیان با رعایت معیارهای ملی و بین المللی
 • تولید علم و دانش در رشته انجینیری جهت تآمین نیروی متخصص در ساخت وانکشاف زیر بناهای  کشور
 • ترویج استفاده از دستاوردهای علمی به سطح وسیع در ساحه انجینیری بشکل عملی و نظری
 • همکاری و تبادل معلومات با کلیه دیپارتمنت ها در سطح پوهنحی و سطوح بالاتر
 • تحقیق و پژوهش در زمینه های انجینیری و تکنالوژی کاربردی انجینیری  

اهداف  (Objectives)

 • ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻧﻮآوري در ﻣﺤﻴﻂ وجامعه
 • ·         پرورش جامعه علمی خلاق و فعال
 • آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺎدر ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻛﺎدﻣﻴﻚ و آﻣﻮزﺷﻲ در دوره ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ
 • کمک به پرورش جامعه ای پایدار در آینده ، رشد و توسعه اقتصادی کشور
 • ایجاد فرصتهای شغلی برای نسل جوان
 • فرهنگ سازی وفراهم آوری زمینه برای تحصیلات تکمیلی در دوره های ماستری ودوکتورا
 • شناسائی استعداد ها وایده ها ی نوین درمیان  اساتید و محصلان
 • ایجاد وتقویه کار شیوه های منسجم و پویا به منظور فراهم آوری زمینه رشد در علوم جدید
 • ارتقاء جنبه های علمیِ خلاقانه در جامعه
 • ·         ترویج ورشد فرهنگ تحقیق وپژوهش در محیط های اکاد میک و جامعه
 • اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺎن ﻏﺮض اﻳﺠﺎد ﺗﻮأﻣﻴﺖ در راستای انکشاف علمی.
 • ایجاد  ﭘﺮوﮔﺮام ﻫﺎي  لیسانس و ﻣﺎﺳﺘﺮي در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻴﻮل،آرﻛﻴﺘﻜﭽﺮ،اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ،  انرژی وانجینیری آب.
 • اﻳﺠﺎد زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺎدان و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
 • آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻓﺮا د ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﺴﻠﻜﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻧﺠﻴﻨﺮي.
 • ﺑﻬﺒﻮد وﻧﻮآوري درﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺲ درسطح پوهنحی وﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﻲ در ﺳﺎﺣﺎت انجینیری.
 • اﺳﺘﻔﺎده ازاﻣﻜﺎﻧﺎت لابراتواری وتجهیز ﻻﺑﺮاﺗﻮار با ابزارو تکنولوژی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ و آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻋﻤﻠﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ تخصص سازی.
 • داﻳﺮ ﻧﻤﻮدن ﻛﻮرﺳﻬﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ارﺗﻘﺎء ﻇﺮﻓﻴﺖ وﻛﻮرﺳﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ.
 • ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﺟﻬﺖ ﻛﺴﺐ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻃﺮﻳﻖ آﻣﻮزش ﻋﻤﻠﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي
 • توسعه مهارت ها و رفتار ها در راستای تولید ، گسترش و اثر بخشی دانش
 • آماده سازی نیروی بشری متخصص وخلاق مطابق با نیازهای روز جامعه
 • شناسایی و استفاده از رشته های مهم و ضروری علمی مورد نیاز جامعه.
 • شناسایی عوامل مؤثر در فرهنگ سازی فعالیت های پژوهشی اساتید و محصلان
 • زمینه سازی رشد امورات تحقیقی با چاپ نشریه های علمی و پژوهشی
 • شناسایی استعداد های کاوشگر، پویا و محقق در میان اساتید و محصلان
 • ایجاد زمینه های رقابتی در ساحات تحقیقیِ محیط های اکادمی

چارت تشکیلاتی پوهنحی انجینیری

معرفی دیپارتمنت ساختمانی یا سیول

   دیپارتمنت سیول  منحیث اولین دیپارتمنت در سال 1390  نظر به ضرورت جامعه و نیاز بازارکار به کدر مسلکی در رشته سیول ، در چوکات پوهنحی انجینیری  مؤسسه تحصیلات عالی آسیا  تأسیس گردید. توسعه دانش  انجینیری وتربیت انجینیران متخصص دررشته های انجینیری جهت بهبود وبلند بردن  کیفیت ساخت وسازها وپروژهای انکشافی وزیربنای تأثیرات مثبت و عمیقی بالای رشد و توسعه اقتصادی کشور دارد.همچنین احساس نیاز مبرم سازمانهای مختلف كشور اعم از سازمان های دولتی وخصوصی  به افراد متخصص ومسلکی  انگیزه اصلی ایجاد رشته ای  انجینیری سیول در پوهنحی انجینیری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا گردید

هدف از این رشته تربیت نیروهای متخصصی است که بتوانند در پروژه های مختلف انجینیری در زمینه های ساختمانی، راه سازی، پل سازی، سازه ها و بناهای آبی، سیستم کانالیسزاسیون شهری و…، مسؤلیت طرح، محاسبه، اجرا و نظارت را بر عهده گیرند. کریکولم درسی دیپارتمنت ساختمانی مطابق به نیازهای علمی و مسلکی جامعه بوده که در جریان  خزان  1396 به اساس جلسه ای که  به همراه کارفرمایان ، فارغ التحصیلا ن ، محصلین برحال و اساتید دیپارتمنت و مصاحبه های مکرر با بازار کار برگزار شد  نتیجه بر این شد تا تغیراتی در کاریکولم دیپارتمنت سیول رونما گردد وکاریکولم جدید با رویکرد جدید ومضامین ضروری جدید در راستای تربیه کدر مورد ضرورت استفاده قرارگیرد که  مفردات آن مطابق به کاریکولم پوهنحی های انجینیری  پوهنتون عشمانیه هندوستان ، پوهنتون کابل وپوهنتون هارتفورد ایاالت متحده آمریکا وبروفق استانداردهای بین المللی تهیه گردیده است. کریکولم این دیپارتمنت دارای 151 کردیت بوده که شامل 4  مضمون انتخابی میباشد. این کاریکولم به صورت خلا صه شامل 12 ٪مضامین پوهنتون شمول، 28 ٪مضامین اساسی و 56٪مضامین اختصاصی میباشد .

 اهداف آموزشی- علمی دیپارتمنت سیول

 • آشنایی اصولی با دانش ساختمانی و مفاهیم حرفهای، اخالقی و کاربردی وابسته و مرتبط.
 • پاسخگویی به نیاز انکشافی کشور.
 • تربیت نیروی حرفهای و متخصص به منظور رفع نیازهای آتی جامعه.
 • آشنایی دانشجویان با دانش نوین روز انجینیری ساخت و ساز .
 • فراگیری مهارتهای جدید حرفهای توسط دانشجویان .
 • کسب تواناییهای لازم برای کار در بخشهای فنی و حرفه ای .
 • آشنایی دانشجویان با بخشهای مختلفی از ثقافت و فرهنگ اسلا می، تاریخ معاصر افغانستان.
 • آشنایی دانشجویان با کلیات دانش علمی ، ساینس  و محیط زیست.

معرفی دیپارتمنت مهندسی  ( آرکتیکچر)

دیپارتمنت مهندسی در سال 1391 در چوکات پوهنحی انجینیری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا  ایجاد شد. مهندسی در واقع، هنر و فن دیزاین و ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگر فضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ همآهنگ به نیازهای کارکردی و زیباشناسانه است. مهندسی علاوه بر این که یک رشته تخنیکی است، تخصصی مربوط با شرایط فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی جامعه است. به همین علت آموزش در رشته مهندسی به عنوان یک تخصص چند رشته ای، علا وه بر این که شامل مباحث تخنیکی میشود، بر خالقیت، ذوق هنری، بنیان های زیبا شناسی و مهارت های حرفه ای تکیه دارد و نیزاز مباحث علوم اجتماعی، اقتصادی و روانشناسی بهره میگیرد.  کریکولم درسی دیپارتمنت مهندسی  مطابق به نیازهای علمی و مسلکی جامعه بوده که مفردات آن مطابق به کاریکولم پوهنحی های انجینیری  پوهنتون عشمانیه هندوستان ، پوهنتون کابل وپوهنتون هارتفورد ایاالت متحده آمریکا وبروفق استانداردهای بین المللی تهیه گردیده است. کریکولم دیپارتمنت مهندسی دارای 147 کردیت بوده که شامل 6 مضمون انتخابی میباشد.کریکلم جدید به صورت خلا صه شامل 12 ٪ مضامین پوهنتون شمول،  32   ٪ مضامین اساسی و 52 ٪مضامین اختصاصی میباشد. یک سلسله تغییرات در کاریکولم دیپارتمنت مهندسی نیز رونما گردیده که در کتاب نصاب پوهنحی به تفصیل بحث شده است.

 اهداف علمی – آموزشی دیپارتمنت مهندسی

با توجه به اینکه دیپارتمنت مهندسی به عنوان یکی از کانون های مهم علمی شهر نیز محسوب میگردد، در این راستا نیز این دیپارتمنت اهداف مشخصی دارد از جمله:

 • بلند بردن سطح علمی اساتید با استفاده از بورسیه ها و برنامه های کوتاه مدت آموزشی در داخل و یا خارج از کشور
 • ایجاد زمینه برای تحقیقات علمی اساتید
 • ایجاد زمینه برای برقراری ارتباطات مفید علمی با دیگر دانشگاه های داخل و خارج از کشور
 • استفاده از دانشجویان خالق جهت پیشبرد تحقیقات علمی خارج از برنامه های آموزشی
 • آموزش محصلان مطابق با معیار های جهان
 • به وجود آوردن توانایی استفاده از دانش روز
 • آماده سازی محصلان  برای فعالیت در این رشته

لابراتوار پوهنحی اینجنیری

موسسه تحصیلات عالی آسیا غرض فراهم ساختن امکانات کارها ی عملی وآموزش فعالیت های لابراتواری کاربردی برای محصلان پوهنحی انجینری لابراتوار مجهز به وسایل مدرن و لوازم مورد نیاز برای تست مواد لابراتواری مضامین مهم انجینیری را فراهم ساخته است. محصلان  در مضامینی که بخشی از کریدت­های آنها مخصوص تمرین، کار و تست های عملی  می باشد با بهره جویی از امکانات این لابراتوار تئوری ها را فراگرفته  وتست های عملی را اجراء مینمایند.  قابل ذکر است که امکانات و تجهیزات لابراتوار انجینری قابلیت استفاده برای اجرای پروژه های ساختمانی را دارا می باشد وظرفیت اجرائی پروژه های لابراتواری مؤسسات وشرکت های  دولتی وخصوصی را دارا بوده وبا داشتن امکانات لازم و نیروی کاری متخصص ، می تواند نتایج قناعت بخشی را در اختیار مشتریان خویش قرار دهد.

کار لابراتوار انجینیری

لابراتوار وتست های لابراتورای تهداب واساس فعالیت انجینیری ساختمانی میباشد که از اهمیت به سزایی برخوردار میباشد. طوریکه قبل از انجام ودر جریان اجراء هر نوع پروژه و ساخت ساختمان ها ی افقی (ساختمان های رهایشی، تجارتی، صنعتی …. )  وعمودی (ساختمان ها سرک ، راه آهن و ساختمان های آبی) تست ها وپژوهش ها ی لا براتواری باید انجام شوند . این موضوع در کشور های پیشرفته قابل اهمیت بوده و اهمیت ان نیز برای کل مردم واضح و فرهنگ سازی شده ولی متاسفانه در افغانستان تنها موضوعی که به صورت سطحی به آن توجه شده همین موضوع بوده و سعی بر ترویج و فرهنگ سازی آن صورت نگرفته و همانگونه که در برخی از ساختمان ها دیده میشود که دارای کیفیت اجرائی پایین میباشند  وخرابی های زود هنگام وقابل ملاحظه ای با گذشت اندکی ازعمرشان ظاهر میشود که بیانگر عدم توجه تست های لابراتواری مواد ساختمانی میبا شد . تاثیرات منفی توجه ضعیف به فعالیت های لابراتواری وکاربرد لابرتواردرکار های ساختمانی به وضوح درتمامی پروژه ها قابل رویت میباشد.

تمام آزمایش های مربوط به بخش انجینیری مطابق به استاندارد های بین المللی زیر به طور تئوری و عملی انجام میشود  :

 • ASTM          (American Standards Tastings and Materials) 
 • AASHTO    (American Association for State Highway and Transportation Officials)
 • ACI (America Concrete Institute)
 • BS (British Standards)
 • IBC (International Building Code)
 • IS (India Standards)
 • IRC (Indian Road Congress)

لابراتوار شامل بخش های زیر میباشد:

 • Geotechnical Tests
 • Concrete Mix Design
 • Soil Tests
 • Cement and Concrete Tests
 • Aggregates Tests
 • Masonry Tests
 • Bitumen Tests
 •  Asphalt Mix Design (Marshal Mix Design)

دیگر اهداف انکشافی  لابراتوار که به صورت کمبود در لابراتوار دیده میشود عبارت اند  از :

 • کالیبراسیون وسایل لابراتوار
 • سیستم فایلینگ کامل
 • داشتن تیم تحقیقاتی و تهیه مقاله هایی برای ویبسایت و عمومی ساختن تحقیقات
 • پروپوزل نویسی