موسسه تحصلات عالی آسیا در راستای اهداف استراتژیک ملی و وزارت تحصیلات عالی، مسائل مربوط به جندر را در موسسه پیگیری و با توجه به امکانات در دسترس داشته تلاش نموده تا تساوی جنسیتی را در موسسه رعایت نماید. این موسسه برای انسجام بهتر امور مربوط به جندر کمیته جندر را ایجاد نموده تا این کمیته موضوعات مربوطه را با توجه به پالسی وزرات، دنبال و طرزالعملهایی را تهیه و تدوین نمایند. در طی سالهای گذشته موسسه فعالیتها و امتیازاتی در بخش محصلین، اساتید و کارمندان به منظور افزایش حضور زنان انجام داده است، در جدول ذیل آمار مربوطه قرار گرفته است