دیدگاه
مؤسسه تحصیلات عالی آسیا میخواهد با فعالیت های علمی، تحقیقی و فرهنگی در سطح کشور برای رشد و شکوفایی استعدادهای محصلان، در مسیر رشد کشور و منافع ملی مصدر خدمت گردد.
ماموریت
مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به عنوان یک نهاد علمی متعهد به رشد و تربیه کادرهای علمی متخصص در کشور بوده و با بهره گیری از دانش نوین با رویکردی علمی – کار آفرینی از طریق گسترده ساختن مرزهای دانش و تربیه نخبگان متعهد و توانمند، تلاش دارد.