1. لایحه امتحانات شمول در مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی
 2. طرزالعمل توزیع دیپلوم به فارغان مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان و فارغان خارج از مرز
 3. لایحه نشریه های علمی مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان
 4. طرزالعمل تبدیلی های محصلان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی
 5. لایحه نظم و دسیپلین
 6. لایحه فعالیت های اکادمیک اعضای کادر علمی مؤسسات تحصیلات عالی
 7. طرزالعمل آموزش نیمه حضوری و غیر حضوری و ارزیابی اسناد آن
 8. مقرره تحصیلات عالی شبانه
 9. پالسی تحقیقات علمی تحصیلات عالی افغانستان
 10. لایحه شمولیت در کادر علمی پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی
 11. لایحه تضمین کیفیت و اعتبار دهی
 12. مقرره ارزیابی اسناد تحصیلی
 13. طرزالعمل ارزیابی معیار های علمی، اداری و زیربنایی پوهنتون ها و مؤسسا تحصیلات عالی دولتی
 14. لایحه ی تحصیلات دوره ماستری
 15. طرزالعمل اصلاح نام محصلان و فارغان مؤسسات تحصیلات عالی
 16. طرزالعمل منفکی پوهنتون ها، مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی
 17. طرزالعمل پذیرش فارغان لیسه ها و انستیتوت های مسلکی و تخنیکی در پوهنتون ها و مؤسسا تحصیلات عالی
 18. لایحه توزیع و استفاده از بورسهای تحصیلی
 19. پالسی آموزش الکترونیکی در تحصیلات عالی افغانستان
 20. پالسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی در نهاد ها تحصیلات عالی
 21. رهنمود ساختاری و وظیفوی برنامه های ارتقای کیفیت
 22. طرزالمعل تبدیلی های محصلان پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی
 23. چارچوب ارتقای کیفیت و اعتبار دهی