یکی از مهم ترین رسالت های پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی گسترش علم و دانش است که این هدف میسر نمی شود مگر اینکه خود این مراکز دست به تولید علم و دانش بزنند. این زمانی میسر است که مرکز تحقیقات در یک پوهنتون ایجاد گردیده و فعالیت داشته باشد. مرکز تحقیقات در یک موسسه تحصیلات عالی می تواند زمینه انجام تحقیقات، گسترش تحقیقات، کمک به تحقیقاتی که برای جامعه مهم است را فراهم آورده یکی از مهم ترین رسالت های موسسه تحصیلات عالی را به انجام برساند.

متاسفانه امروزه تحقیقات در پوهنتونها و مراکز تحصیلات عالی مورد توجه زیاد قرار نمی گیرد که این خود یکی از نقاط ضعف مراکز تحصیلات عالی شمرده می شود. ارتباط علمی میان پوهنتونها به صورت اصولی برقرار نیست. از نتایج تحقیقاتی که صورت می گیرد برای بهبود وضعیت نیز استفاده نمی شود. تمام این موارد از مشکلاتی است که بیشتر نهادهای تحصیلات عالی با آن مواجه هستند و زمانی می توانند بر مشکلات فایق آیند که مرکز تحقیقات فعال داشته باشند.

موسسه تحصیلات عالی آسیا با درک این مشکل درصد گردید تا مرکز تحقیقات خود را به صورت اساسی فعال نماید، از این رو طرزالعمل حاضر با کمک استادان و محققان آماده شده است که با توجه به مواردی که در آن ذکر شده است برنامه رشد و گسترش تحقیقات مورد توجه جدی قرار گیرد.

مرکز تحقیقات موسسه تحصیلات عالی آسیا جهت انجام مطالعات و تحقیقات بنیادی و کاربردی مورد نیاز جامعه و برای توسعه علم و دانش در حوزه های مشخص در سال 1392 شروع به فعالیت نموده است.