استادان و دانشجویان به عنوان قشر پیشاهنگ جامعه خویش مسئولیت دارند که در پهلوی تدریس و آموختن علوم تخصصی،تبارزدهنده ی کرکتر های سالم اجتماعی نیز باشند. رعایت نظم اکادمیک وحفاظت شاخصه های کرکتر اکادمیک یکی از الزامات اساسی در محیط پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی به شمار میرود. هر گونه رفتاری که باعث اختلال نظام اکادمیک،نقض حقوق دیگران و امنیت گردد،غیر قابل قبول است و با ید که در قبال آن تصامیم جدی اتخاذ گردد.(لایحه نظم و دسپلین)

کمیته نظم و دسپلین موسسه تحصیلات عالی آسیا همزمان با ایجاد موسسه در سال 1390 به منظور تامین نظم ورعایت اصول و مقررات ایجاد گردیده که در آن معاون امور محصلان بحیث رئیس،رئسای فاکولته ها بحیث اعضا و تعدادی از اساتید با تجربه در امورات فوق بحیث اعضاء عضویت دارند.

تخلفات بزرگ

ماده­ی یکم: گرفتن رشوت، اختلاس، تجاوز جنسی، استفاده­ی نامشروع از موقف، دزدی و دیگر اعمال جرمی، اعمالی­اند که بر علاوه­ی محول نمودن آن به مراجع عدلی و قضائی کشور، می­تواند باعث اخراج موقت ویا دایمی شخص از محیط اکادمیک گردند.

ماده ی دوم: تصویب مجازات در مورد تخلفات ذکر شده از طرف شورای علمی موسسه­ی تحصیلی مربوطه صورت می­گیرد که آیا اخراج موقت باشد یا دایمی.

تخلفات ضد اجتماعی

ماده ی سوم: سلوکهای ضد اجتماعی شامل موارد زیرمی­باشد:

 • تعرض شخصی، اذیت جنسی، هتاکی، آسیب رساندن به ملکیت و دارایی­های عامه و اختلال در مراسم و برنامه­های علمی، اجتماعی و فرهنگی
 • تخطی از طرزالعمل، قوانین، لوایح، و مقررات پوهنتون­ها،مانند مقرره­ی لیلیه ها، لایحه امتحانات ویا استفاده بدون مجوز از امکانات و وسایل نهاد­های تحصیلی
 • اختلال و برهم زدن تدریس، تحقیق، مدیریت و نظم اداری
 • تهدید و آوردن فشار به دیگران ویا هر عملی که باعث به خطر انداختن سلامت فیزیکی، روانی و امنیت شخصی در پوهنتونها ونهاد­های تحصیلی گردد
 • دامن زدن به تعصبات قومی، زبانی و فرقه­یی
 • فروش، استفاده ویا حمل و نقل مواد مخدر، مشروبات الکولی و یا هر وسیله نشئه آور و خطرناک، قمار و سایر بازی­های غیر قانونی درمحیط پوهنتونها و لیلیه­ها
 • داشتن، فروش، حمل ونقل و پخش هر نوع سلاح، مواد آتشزا، انفجاری ویا داشتن هر چیزی که بتواند به حیث اسلحه به کار رود، ویا هر چیز خطر ناک، که قانوناً ممنوع اعلان شده باشد، در محیط پوهنتونها، نهاد­های تحصیلی و ادارات
 • اعمال اخلالگرانه وسر پیچی از رهنمود­های قانونی مسئولین پوهنتونها در اجرای وظایف
 • سرپیچی عمدی و آگاهانه از دستور­های مسئولان امنیتی و بی­پروایی در رانندگی و توقف در جایگاه­های غیر مجاز در محیط پوهنتون­ها

ماده ی چهارم: متخلف حسب احوال در ماده­ی سوم این لایحه با ملاحظه­ی  جدی بودن تخلف وتکرار قرار ذیل تادیب می­گردد:

توصیه، اخطار، تنزیل موقف، تبدیلی و اخراج از تحصیل و وظیفه به تصویب شورای علمی موسسه

تخلفات اکادمیکی

ماده­ی پنجم:

 • سوءاستفاده از آثار علمی و فکری موُلفین دیگر مانند: نقل همه یا یک بخش از آثار دیگران به نام خود در تهیه­ی وظایف خانگی، نوشتن مقاله­ها، مونوگراف­ها ،رساله­ها، تیزسهای ماستری و دکتورا و یا تالیف کتب درسی و تهیه مواد درسی
 • استعمال نظریات، مفکوره ها و تجارب دیگران بدون استیذان موُلف و یا بدون معرفی منبع و یا ماُخذ و استعمال آن با تغییر جملات و یا عبارات دیگر
 • ارائه احصائیه و معلومات غیر دقیق و ساختگی از نتایج تحقیقات علمی و وظایف سپرده شده­ی اکادمیک
 • هر نوع ساخته کاری و تقلب و حق تلفی در نتایج امتحانات، تصرف در اسناد رسمی، تعدیل و یا تبدیل نمرات مضامین(کم کردن ویا اضافه کردن قصدی)، ساخته کاری در امضا مسئولین موسسات تحصیلی، وسایر اعمالیکه غرض کسب امتیاز و استفاده ی نامشروع به کار می­روند
 • جعل اسناد، اغفال، تقلب و فریبکاری اسناد و یا استفاده بدون مجوز از اسناد، مدارک و وسایل پوهنتون به قصد سو استفاده
 • هر نوع اقدام و عمل نقل از قبیل تبادله سوالات با دیگران، قبل ویا در جریان امتحان و یا انتقال سری و پنهانی وسایل تخنیکی و مخابراتی و نشراتی غرض نقل کردن به شخص دیگر،تا به عوض کس دیگر امتحان بدهد
 • حضور در امتحان به عوض شخص دیگر ویا اجازه دادن به شخص دیگر تا به عوض شخص دیگر امتحان بدهد
 • استفاده­ی غیر قانونی از وسایل کمپیوتری و الکترونیکی غرض راه یافتن به معلوماتی که صرف مربوط به موسسه ویا یک شخص معین می­گردد
 • سوُاستفاده از امکانات و وسایل تکنالوژی معلوماتی مربوط به پوهنحی­ها، ادارات و پوهنتونها از قبیل دسترسی به سایت­های مبتذل و مغایر شئونات اسلامی و فرهنگی و یا ایجاد و اشاعه­ی آنها

ماده ی ششم: از آنجاییکه خلاف رفتاری­های اکادمیک باعث خدشه دار شدن ارزش­های اکادمیک و مسلکی می­گردند و ضوابط علمی مورد احترام و اعتماد جامعه را مورد شک و تردید قرار می­دهند، برخورد جدی با چنین موارد یکی از تعهدات انصراف ناپذیر هر موسسه تحصیلی به شمار می­رود

مجازات مربوط به تخلفات اکادمیک مندرج ماده پنجم این لایحه که شامل از سر گیری پروژه، توصیه، اخطار، تبدیلی، تعلیق، محرومیت و حتی اخراج می­گردد، در شورای علمی هر فاکولته ویا شورای علمی موسسه ی تحصیلی مربوطه  مطرح و تصویب می­گردد.

ماده ی هفتم: فیصله نهایی مرجع تصمیم گیرنده رسماَ به اطلاع متهم و متهم علیه رسانیده می­شود، عریضه تجدید نظر در باره فیصله مذکور از تاریخ صدور تا آخر روز دهم به دفتر رئیس موسسه ی مربوطه و یا دفتر وزیر تحصیلات عالی داده می­شود.

ماده ی هشتم: تخلفات، تخطی­ها و جرایمی که در این لایحه اقامه نشده است، حسب صوابدید وزیر تحصیلات عالی به شورای رهبری ویا شورای عالی این وزارت مطرح و تصامیم مقتضی اتخاذ می­گردد.

ماده ی نهم: تصاویب مندرج مواد دوم،چهارم،ششم وهشتم این لایحه پس از منظوری وزیر تحصیلات عالی تطبیق می­گردد.

وجایب دسپلینی

خود داري از هر نوع پیش آمد بی احترامانه و توهین آمیز در برابر استادان، محصلان، اداره و سایر منسوبین موسسه

 1. احتراز از غیابت مکرر قصدی و بدون عذر معقول از درس بصورت انفرادای یا دسته جمعی
 2. خود داری از اشاعه و توزیع اوراق تحریری و نصب اعلانات منافی اهداف و اساسنامه موسسه و منافع عامه
 3. رعایت احتیاط در استفاده از عمارت، صنف ها، وسایل و امکانات تسهیلاتی موسسه
 4. اجتناب از داشتن اسلحه­ی ناریه، جارحه و قتاله در ساحه موسسه
 5. احتراز از قمار، توسل به استعمال مشروبات الکلی و مسکرات و هر نوع گفتار و کردار ناشی از سوء اخلاق و مخالف ارزش های ملی، اسلامی و معنوی در موسسه
 6. خود داری از هر نوع اخلال دروس و تحریکات در داخل و یا خارج صنف
 7. خود داري از فعالیت های سیاسی در داخل موسسه
 8. خود داری از اخلال در نظم امتحانات