کتابخانه موسسه با عناوین متعدد کتابهای درسی و کمک درسی در رشته­های مختلف تجهیز گردیده است. محصلان می­توانند بین ساعات هفت صبح الی هفت شام برای مطالعه از کتب متذکره و همچنین فضای مناسب کتابخانه استفاده نمایند. قابل ذکر است که محصلان می­توانند بعداز اخذ کارت عضویت کتابخانه، کتب مورد تقاضای خویش را بطور امانت از کتابخانه دریافت نموده و آن را بعد از مدت تعیین شده دوباره به کتابخانه برگردانند. همچنین در کتابخانه چند پایه کامپیوتر با امکان دسترسی به انترنت، با سرعت بالا، برای تحقیق و مطالعات بیشتر محصلان در نظر گرفته شده است که محصلان می­توانند بطور رایگان از آنها استفاده نمایند.

لیست کتب اقتصاد و مدیریت

Generated by wpDataTables

لست کتب انجینیری

Generated by wpDataTables

لیست کتب حقوق و علوم سیاسی

Generated by wpDataTables