برگزاری پروگرام شبیه سازی

در راستای علم پروری، خلاقیت و اشتیاق آفرینی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسیِ دانشکده حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، با زحمات بی شایبه مسئولین محترم و استاد گرامی آقای حفیظ الله «جواد»، مضمون «شبیه سازی» را دایر نموده است تا در این راستا از یک سو زمینه ارتقاء ظرفیت های علمی و عملی محصلین را

جلسه بررسی کاریکولم

به سلسلۀ جلسات بررسی کاریکولم های فاکولته ها، جلسه بررسی کاریکولم پوهنحی اقتصاد و مدیریت مؤسسه تحصیلات عالی آسیا به تاریخ 14/8/1396 با حضور محترم مجتی مدبر معاون علمی، محترم جلیل احمد سلطانی معاون امورمحصلان، محترم محمد هارون حازم معاون اداری و مالی، محترم عبدالمتین محتسب زاده رئیس پوهنحی اقتصاد و مدیریت و محترم سید