محفل افتتاح برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

برنامه آموزشی مهارت های شغلی از طریق مرکز مشاوره شغلی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، در هتل ارگ، افتتاح گردید.
در این محفل استاد محمد حنیف عرفانی رییس مؤسسه تحصیلات عالی آسیا، عبدالوهاب آزاد، نماینده دفتر AWDP، استاد جلیل احمد سلطانی مسؤل مرکز مشاوره شغلی آسیا، محترم آقای خلیل احمد یارمند مدیر عامل اتاق تجارت، محترم نافع مدیر اداری اتاق صنایع و معادن، تاجران ملی، مشبثین و فارغ التحصیلان موسسه تحصیلات عالی آسیا اشتراک نموده بودند.
محفل با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، پس از پخش سرود ملی، استاد محمد حنیف عرفانی رئیس موسسه، تشریف آوری مهمانان را خوش آمدید گفته واز پروگرام توسعه کاری افغانستان (AWDP) که به حمایت مالی و تخنیکی شان این مرکز بهره برداری میشود، اظهارسپاس وامتنان نمود.متعاقباً آقای آزاد نماینده دفتر AWDP-Creative به ارتباط اهداف و فعالیت های پروگرام توسعه کاری افغانستان صحبت های همه جانبه نمودند و آقایان یارمند و نافع در بیانات شان این مرکز را مفید و موثر دانسته و همکاری سکتور خصوصی را در ارتباط به فعالیت های این مرکز اعلام نمودند.
در ادامه این محفل در مورد چگونگی فعالیت های مرکز مشاوره شغلی موسسه تحصیلات عالی آسیا از جانب استاد جلیل احمد سلطانی به اشتراک کنندگان معلومات ارایه گردید و خانم سپیده اربابزاده یک تن از فارغ التحصیلان موسسه تحصیلات عالی آسیا در مورد موثریت این برنامه برای فارغان صحبت نموده و تجارب خود را با فارغ التحصیلان شریک ساختند، این محفل با دعاییه ای توسط آقای شفیق احمد سلطانی گرداننده محفل اختتام یافت.

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *