**** دعوت به مزایده ****

تاریخ اعلان: 29/11/1396                                                                                        تاریخ ختم: 05/12/1396

موسسه تحصیلات عالی آسیا در نظر دارد تا کافی تریا و نشرات مربوط به این موسسه را با در نظرداشت طرزالعمل داخلی موسسه بر حسب روش مزایده به کرایه بدهد.  اشخاص حقیقی و شرکت های علاقمند و واجد شرایط که خواهان عقد قرارداد کرایه کافی تریا و/یا نشرات این موسسه باشند میتوانند درخواستی های شان همراه با اسناد مورد ضرورت از نشر این اعلان الی پنجم برج حوت 1396 تا ساعت 05:30 بعد از ظهر به معاونت مالی و اداری موسسه تحصیلات عالی آسیا واقع در جاده مخابرات تحویل دهند.

سند شرطنامه

فورم درخواستی

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *