. ارزیابی هیئت محترم وزارت تحصیلات عالی از مؤسسه تحصیلات عالی آسیا

طبق فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فقره ۷ مصوبه شماره ۱۶ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۷ وزارت تحصیلات عالی تمامی برنامه های انجنیری پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی در افغانستان را مورد ارزیابی قرار میدهد تا از عرضه خدمات نهادهای مذکور در مطابقت به معیارهای علمی و آکادمیک تحصیلات عالی اطمینان حاصل نمایند. هیئت محترم وزارت