برگزاری محکمه تمثیلی در موسسه تحصیلات عالی آسیا

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی موسسه تحصیلات عالی آسیا دومین دور رقابت محکمه تمثیلی میان محصلان این پوهنحی را برگزار نمود. در شروع برنامه استاد مجتبی مدبر معاون علمی موسسه در مورد اهمیت برگزاری این نوع محکمه های تمثیلی و اثرات مثبت آن بر فراهم شدن شرایط کاری برای محصلان سخنانی را ابراز نمود. بعدا