آدرس: افغانستان، هرات، خیابان فردوسی (جاده مخابرات)، مقابل ریاست فواید عامه

شماره تماس: 0093402232489

شماره موبایل: 0093729194657

ایمیل: info@asia.edu.af