معرفی:

حسب صراحت لایحه کردیت وزارت تحصیلات عالی، ارزیابی کورسهای دایر شده در یک سمستر و موفقیت در آن باعث میشود که محصل به سمسترهای بالاتر ارتقاء نموده و نهایتا واجد اخذ سند تحصیلی میگردد. بناء برگزاری امتحانات شفاف و ارزیابی اصول محصلین یکی از بخشهای نهایت کلیدی موسسات تحصیلات عالی میباشد. اگر چه در مورد نحوه امتحانات لوایحی از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی ترتیب  گردیده و در دسترس موسسات تحصیلات عالی قرار دارد، با آنهم با توجه به شرائط و ویژگی های هر موسسه، نیاز است تا موسسات تحصیلات عالی نیز طرز العمل های  داخلی به منظور تنظیم هر چه بهتر امور امتحانات تهیه و ترتیب نمایند که هم متممی باشد برای لوایح وزارت تحصیلات عالی و هم مواردی را که لوایح به  آنها اشاره ننموده و مربوط به مقررات داخلی موسسه میگردد را در بر بگیرد.

وظایف و صلاحیت های کمیته امتحانات

 • برگزاری و مدیریت امتحانات با توجه به تمامی موارد لایحه کردیت و طرزالعمل امتحانات وزارت تحصیلات عالی
 • تعیین هیئت ناظر و ممتحنین (ممتحنین می بایست دارای اوصاف زیر باشند: 1. داشتن حداقل سند لیسانس 2. داشتن تجربه تدریس در نهادهای علمی تحصیلات عالی 3. کارمندان اداری موسسه
 • پیشنهادقرطاسیه مورد نیاز قبل از امتحانات به مرجع مربوطه آن
 • بررسی معیاری بودن سوالات با توجه به ماده پنجم طرزالعمل امتحانات وزارت تحصیلات عالی (توسط رئیس پوهنحی مربوطه به عنوان عضو کمیته)
 • تحویل­گیری سوالات و کلید آن دو روز قبل از زمان تعین شده امتحان مربوطه؛ در صورتیکه استاد سوالات را ارسال ننماید، کمیته و رئیس پوهنحی سوالات را آماده و پارچه­های امتحانی برای تصحیح به استاد تحویل داده می­شود.
 • تعیین ساعت شروع و ختم شروع امتحانات با توجه به فصول مختلف
 • تهیه فورم ارزیابی امتحانات
 • توحید لیست محرومین یک هفته قبل از امتحانات
 • توحید تقسیم اوقات امتحانات یک هفته قبل از امتحانات
 • برگزاری جلسه کمیته امتحانات
 • ایجاد کمیته های فرعی
 • تعین حوزه های امتحانی و شماره گذاری چوکی ها با ایجاد کمیته فرعی( ترکیبی از معاون اداری و روسای پوهنحی ها)
 • تهیه حاضری محصلین با توجه به حوزه و امتحان مربوطه
 • چاپ، کتینگ و کودینگ پارچه های امتحانی و محفوظ نمودن آنها
 • برگزاری و نظارت بر پروسه امتحانات
 • تنظیم و توظیف ممتحنین حوزه ها به صورت روزانه
 • تهیه کتابچه ثبت تحویل دهی و تحویل گیری پارچه های از ممتحنین در هر سمستر
 • ثبت، توزیع و دریافت پارچه های امتحان در شروع و ختم امتحانات
 • ثبت و پیگیری روزانه موارد خاص از قبیل: ثبت و تهیه آمار مربوط به نقل، بی نظمی، اخلال امتحان و غیره
 • بررسی و رسیدگی به شکایات به موقع
 • تهیه حاضری ممتحنین
 • تعین تاریخ اعلان نتایج
 • اعلان نتایج امتحانات (توسط پوهنحی)
 • مدیریت پروسه تجدیدنظر (توسط پوهنحی)

تهیه گزارش در هر سمستر و ارائه آن به شواری علمی

اعضای کمیته امتحانات

 

چارت سازمانی کمیته امتحانات