Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262

Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264

Warning: An unexpected file (litespeed.php) was found, possible malware! File: /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/plugins/litespeed.php in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/classes/class-fl-builder-cache-helper.php on line 175
امتحانات

:معرفی

حسب صراحت لایحه کردیت وزارت تحصیلات عالی، ارزیابی کورسهای دایر شده در یک سمستر و موفقیت در آن باعث میشود که محصل به سمسترهای بالاتر ارتقاء نموده و نهایتا واجد اخذ سند تحصیلی میگردد. بناء برگزاری امتحانات شفاف و ارزیابی اصول محصلین یکی از بخشهای نهایت کلیدی موسسات تحصیلات عالی میباشد. اگر چه در مورد نحوه امتحانات لوایحی از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی ترتیب  گردیده و در دسترس موسسات تحصیلات عالی قرار دارد، با آنهم با توجه به شرائط و ویژگی های هر موسسه، نیاز است تا موسسات تحصیلات عالی نیز طرز العمل های  داخلی به منظور تنظیم هر چه بهتر امور امتحانات تهیه و ترتیب نمایند که هم متممی باشد برای لوایح وزارت تحصیلات عالی و هم مواردی را که لوایح به  آنها اشاره ننموده و مربوط به مقررات داخلی موسسه میگردد را در بر بگیرد.

وظایف و صلاحیت های کمیته امتحانات

برگزاری و مدیریت امتحانات با توجه به تمامی موارد لایحه کردیت و طرزالعمل امتحانات وزارت تحصیلات عالی

تعیین هیئت ناظر و ممتحنین (ممتحنین می بایست دارای اوصاف زیر باشند: 1. داشتن حداقل سند لیسانس 2. داشتن تجربه تدریس در نهادهای علمی تحصیلات عالی 3. کارمندان اداری موسسه

پیشنهادقرطاسیه مورد نیاز قبل از امتحانات به مرجع مربوطه آن

بررسی معیاری بودن سوالات با توجه به ماده پنجم طرزالعمل امتحانات وزارت تحصیلات عالی (توسط رئیس پوهنحی مربوطه به عنوان عضو کمیته)

تحویل­گیری سوالات و کلید آن دو روز قبل از زمان تعین شده امتحان مربوطه؛ در صورتیکه استاد سوالات را ارسال ننماید، کمیته و رئیس پوهنحی سوالات را آماده و پارچه­های امتحانی برای تصحیح به استاد تحویل داده می­شود.

تعیین ساعت شروع و ختم شروع امتحانات با توجه به فصول مختلف

تهیه فورم ارزیابی امتحانات

توحید لیست محرومین یک هفته قبل از امتحانات

توحید تقسیم اوقات امتحانات یک هفته قبل از امتحانات

برگزاری جلسه کمیته امتحانات

ایجاد کمیته های فرعی

تعین حوزه های امتحانی و شماره گذاری چوکی ها با ایجاد کمیته فرعی( ترکیبی از معاون اداری و روسای پوهنحی ها)

تهیه حاضری محصلین با توجه به حوزه و امتحان مربوطه

چاپ، کتینگ و کودینگ پارچه های امتحانی و محفوظ نمودن آنها

برگزاری و نظارت بر پروسه امتحانات

تنظیم و توظیف ممتحنین حوزه ها به صورت روزانه

تهیه کتابچه ثبت تحویل دهی و تحویل گیری پارچه های از ممتحنین در هر سمستر

ثبت، توزیع و دریافت پارچه های امتحان در شروع و ختم امتحانات

ثبت و پیگیری روزانه موارد خاص از قبیل: ثبت و تهیه آمار مربوط به نقل، بی نظمی، اخلال امتحان و غیره

بررسی و رسیدگی به شکایات به موقع

تهیه حاضری ممتحنین

تعین تاریخ اعلان نتایج

اعلان نتایج امتحانات (توسط پوهنحی)

مدیریت پروسه تجدیدنظر (توسط پوهنحی)

تهیه گزارش در هر سمستر و ارائه آن به شواری علمی

اعضای کمیته امتحانات

 

چارت سازمانی کمیته امتحانات