Warning: The magic method Hugeit_Slider::__sleep() must have public visibility in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 262

Warning: The magic method Hugeit_Slider::__wakeup() must have public visibility in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/slider-image/slider.php on line 264

Warning: An unexpected file (litespeed.php) was found, possible malware! File: /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/plugins/litespeed.php in /home/asiaedu/public_html/wp-content/plugins/beaver-builder-lite-version/extensions/fl-builder-cache-helper/classes/class-fl-builder-cache-helper.php on line 175
تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

اهمیت کیفیت سطح تحصیلی در مراکز تحصیلات عالی بر کسی پوشیده نیست، بلند بودن سطح کیفی تحصیلی باعث رشد خود مراکز تحصیلی از سویی و از جانب دیگر موجب رشد علمی محصلان را نیز به صورت استندرد فراهم می آورد. کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی آسیا همیشه در تلاش است که در زمینه رشد کیفی وضعیت تحصیلی موسسه گامهایی را بردارد، در این راستا این کمیته برنامه هایی را در ربع اول  و دوم سال 1393 روی دست گرفته است که تاکنون چند مرحله از آن انجام یافته است، اما بهبود وضعیت موجود به وضعیت بهتر نیازمند وقت کافی گذر زمان است که در این قسمت نیز کمیته تضمین کیفیت برنامه های دراز مدتی را نیز در پلان خود دارد.

اهداف کمیته تضمین کیفیت

:کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی آسیا در پی برآورده شدن اهداف ذیل فعالیت می نماید

بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی در موسسه هم از نگاه کیفیت و هم کمیت

تطبیق هر چه بهتر لوایح و مقرراتی که از سوی وزارت تحصیلات عالی ارسال می شود

شناسایی خلاهای آموزشی و در نهایت اصلاح آنها

ترویج و انکشاف سیستم های جدید آموزشی در سطح موسسه با برگزاری سمینارها

بلند بردن سطح رضایت محصلان از کیفیت آموزشی

ارزیابی نحوه تدریس استادان و خدمات ارائه شده از طرف موسسه

ارزیابی فعالیت های علمی و آکادمیک و فعالیت سایر کمیته ها

تشکیلات کمیته تضمین کیفیت

کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی آسیا متشکل از شش استاد برحال موسسه است

معاون علمی (رئیس)

رئیس کمیته تضمین کیفیت (منشی)

 معاون امور محصلان (عضو)

 معاون اداری (عضو)

رئیس فاکولته انجینیری (عضو)

رئیس فاکولته حقوق و علوم سیاسی (عضو)

رئیس فاکولته اقتصاد و مدیریت (عضو)

کمیته تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی خصوصی آسیا جلسات خود را به طور منظم دایر نموده و وظایف محوله را انجام می دهد

کمیته اصلی تضمین کیفیت موسسه تحصیلات عالی آسیا در تلاش است که به صورت قانونی و اصولی طرزالعمل ها و دستورات که از وزارت تحصیلات عالی به آدرس موسسات تحصیلات خصوصی می رسد را دقیقا پیاده نموده تا باشد که در راستای همان برنامه ها به موفقیت های عالی دست یابد