امضاء تفاهم‌نامه همکاری‌های مشترک میان پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا و دفتر WASSA در ولایت هرات

 

این تفاهم‌نامه یوم شنبه مؤرخ ۲۴ ثور ۱۴۰۱ با حضورداشت مسئولین هر دو نهاد در ریاست پوهنحُی حقوق و علوم سیاسی به امضاء رسید. طرفین ضمن تاکید بر نیاز همکاری‌های مشترک، خاطرنشان ساختند که مفاد این تفاهم‌نامه درکنار این‌که زمینه‌ی مساعدت حقوقی از طریق کلینیک حقوقی آسیا، برای بسیاری از افراد بی‌بضاعت جامعه را فراهم خواهد ساخت، قادر خواهد بود تا روزنه‌های همکاری برای برگزاری سیمینارهاو ورکشاپ های علمی در شرایط کنونی را گشوده و در قسمت حل چالش های حقوقی افراد نیازمند گامی موثر واقع شود.

Leave Comment

Your email address will not be published.