برگزاری سیر علمی دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی

با هدف اشتیاق آفرینی، ارتقاء پتانسیل های علمی و کاربردی و گسترش دانش عملی، دیپارتمنت اداری-دیپلماسی فاکلته حقوق و علوم سیاسی مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با همکاری مسئولین محترم این مؤسسه و معاونیت محترم نمایندگی ریاست ارتباط خارجه در ولایت هرات، زمینه بازدید محصلین سمسترهای هشتم اداری-دیپلماسی از این نمایندگی را فراهم نمود. در این