** سمینار علمی (شناسایی و ارزیابی نواقص سرک های ارتجاعی)

پوهنحی انجینیری مؤسسه تحصیلات عالی آسیا با توجه به اهمیت موضوع و نیاز مبرم جامعه به داشتن سرک های معیاری، این بار سیمینار علمی را تحت عنوان (شناسایی و ارزیابی نواقص سرک های ارتجاعی) به تاریخ 13 عقرب 1398 با ارائه انجینیر فقیر محمد عارفی رئیس دفتر ساحوی UNOPS زون غرب کشور و با اشتراک