** ارج گذاری از روز جهانی محصل

موسسه تحصیلات عالی آسیا بتاریخ 26 عقرب 1398 محفلی را جهت ارج گذاری از روز جهانی محصل را برگزار نمود.درین محفل ابتدا محترم پوهندوی استاد عبدالرحمن منصوری رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا جایگاه محصلین را در اجتماع برجسته ساخته و نقش محصلین را در رشد فرهنگ کشور ضروری دانست. سپس محفل با مقالات علمی و