** ورکشاپ سه روزه قانون كار

به اساس تفاهمنامه همکاری با مقام محترم ولایت هرات موسسه تحصیلات عالی آسیا ورکشاپ سه روزه قانون كار از تاریخ 1398/09/02 الی 1398/09/04 برگزار نمود. در محفل اختتامیه ورکشاپ محترم پوهندوی عبدالرحمن منصوری رئیس موسسه تحصیلات عالی آسیا و محترم آقای احمدی آمر ریاست منابع بشری ولایت هرات پیرامون اهمیت ورکشاپ صحبت های همه جانبه