«کتاب آسیا»

مؤسسه تحصیلات عالی آسیا در راستای اعتلاء و ارتقاء دانش و تحقیق در جامعه، فصلنامه علمی – تحقیقی «کتاب آسیا» را از سال 1392 بدینسو منتشر می کند و تا کنون 27 شماره حاوی مقالات علمی و تحقیقی اساتید و محققان محترم را به دست نشر سپرده است و اینک در آستانه ی چاپ و