شروع مجدد دروس به تاریخ 15 حوت 1399

به تاسی از فیصله شماره 25 مورخ 1399/08/26 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و فیصله مورخ 1399/12/02 شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی دروس حضوری تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی مناطق گرم سیر و سرد سیر افغانستان به تاریخ 15 ماه حوت سال جاری رسما آغاز می گردد. تمام پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی از 15 حوت الی 15حمل سال1400 مکلف به تطبیق چهارهفته درس تشدیدی بوده و مطابق تقویم اکادمیک برنامه های درسی باقی مانده سمستر خزانی سال 1399 خویش را عیار و عملی سازند.
به این ترتیب از تمام محصلین محترم تقاضا میشود که سر از تاریخ شنبه 16 حوت 1399 به صنوف خویش حاضر باشند.

Leave Comment

Your email address will not be published.